Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för all personuppgiftsbehandling inom Catch With Care Sportfish Masters 2022 - Elitserien i Gäddfiske som ägs och drivs av Sportfish Masters Sweden AB, organisationsnummer 559077-3783 (”vi”).

Vi har i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR infört nya rutiner kring hantering av personuppgifter. Detta dokument beskriver hur vi behandlar personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder våra webbsajter.

Termer

Personuppgifter är data som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även ditt IP-nummer och LiveID kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den eller de som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med Allmänna dataskyddförordningen. Tjänsterna innefattar hemsidan för Catch With Care Sportfish Masters 2022 - Elitserien i Gäddfiske.

Uppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in och behandlas:

Inhämtning av data

När du använder Tjänsterna kommer följande data att inhämtas:

Ändamål med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för dessa ändamål:

Samtycke

Genom att använda tjänsten accepterar du villkoren för Tjänsten och samtycker till att:

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra underleverantörer i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direktkontaktad av våra underleverantörer och samarbetspartners med meddelanden och erbjudanden relaterade till Catch With Care Sportfish Masters 2022 - Elitserien i Gäddfiske. Uppgifterna kan dessutom komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsterna kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse

Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras. Vid efterfrågan om registerutdrag kommer vi att skicka ut en kod till den registrerade e-postadressen för att säkerställa din identitet. I det fall vi inte kan avgöra din identitet på ett tillfredsställande sätt utifrån ditt svar på vårt mail kan vi neka att lämna ut personuppgifter för att inte riskera att sprida personuppgifter till fel person.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

Cookies

Vi samlar in information med hjälp av cookies som känner igen dig som användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna sida. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och om det krävs be om ditt samtycke.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Sportfish Masters Sweden AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsterna. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på policy@sportfishmasters.com